โรงเรียนบ้านหนองไผ่
 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  

ประวัติโรงเรียนบ้านหนองไผ่

โรงเรียน ชื่อโรงเรียนบ้านหนองไผ่   ตั้งอยู่หมู่ที่   7   ตำบลดงมะไฟ   อำเภอเมือง   จังหวัดสกลนคร   ก่อตั้งเมื่อพ.ศ.   2476   มีเนื้อที่  36  ไร่   2  งาน   80  ตารางวา     เริ่มแรกอาศัยศาลาวัดบ้านหนองไผ่เป็นที่เรียน   โดยมีนายเกาะ   ศรีทิน   เป็นครูใหญ่คนแรก
 
 

พ.ศ.   2502   นายประเสริฐ   ระสานนท์   ครูใหญ่ขณะนั้นได้ขอความร่วมมือจากราษฎรในเขตบริการของโรงเรียนคือ บ้านหนองไผ่   บ้านโพนแดง   และบ้านเหล่านกยูง   ช่วยหาไม้สร้างอาคารเรียน   โดยของบประมาณจากทางราชการ   สร้างเสร็จเมื่อวันที่   3   มิถุนายน   2504   แบบ ป.03   ขนาด  3  ห้องเรียน   สิ้นเงินทั้งสิ้น   8,730   บาท   ให้ชื่อโรงเรียนบ้านหนองไผ่   ปัจจุบันอาคารดังกล่าวได้ขออนุญาตรื้อถอนแล้ว   และเปิดทำการสอนชั้น ป. 1 – 4   มีครูขณะนั้น   4   คน   มีนักเรียน   138   คน
 พ.ศ.   2515   ขยายการศึกษาภาคบังคับ   ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย   รับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่   5   จำนวน   22   คน   อาศัยอาคารชั่วคราวที่ราษฎรสร้างให้
 พ.ศ.   2519   ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 001 ขนาดห้องเรียน  งบประมาณ   97,500  บาท
 พ.ศ.   2520   ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ   ป.1 ฉ   ขนาด  3  ห้องเรียน   งบประมาณ 225,000   บาท 
 พ.ศ.  2523   ได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงาน แบบ  312   เป็นเงิน   164,000   บาท
 พ.ศ.   2524   ได้รับงบประมาณสร้างส้วม   1   หลัง   จำนวน   4   ที่
 พ.ศ.   2526   ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคาร   แบบ ป.1 ฉ
 พ.ศ.   2527   ได้รับงบประมาณ   49,000  บาท   ให้เป็นโรงเรียนโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชนบทยากจน(กศ.พช.)   ยังได้ดำเนินการจนถึงปัจจุบัน
 พ.ศ.   2529   ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน   แบบ   สปช.   102/26   งบประมาณ   418,000   บาท
 พ.ศ.   2531   ได้รับงบประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝน   แบบ ฝ. 33
 พ.ศ.   2533   โรงเรียนได้รับการกำหนดตำแหน่ง   ผู้บริหารโรงเรียนเป็น   อาจารย์ใหญ่ระดับ   7
 ปีการศึกษา   2534   แต่งตั้งเมื่อวันที่   20   มีนาคม   2534   ได้รับอนุญาตให้เปิดโรงเรียนสาขาที่บ้านโพนแดง   โดยชาวบ้านสร้างอาคารเรียนชั่วคราวบนที่ดินชาวบ้านบริจาค
 ปี พ.ศ.   2539   โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา   และโรงเรียนปฏิรูปทางการศึกษา   ปัจจุบันสอนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
 เมื่อวันที่   19   มกราคม   พ.ศ.   2543   โรงเรียนได้รับการกำหนดตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโดย
นายวัลลภ   แก้วเสถียร   ได้รับการประเมินเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
ปัจจุบันเปิดทำการสอน  3   ระดับ   คือระดับก่อนประถมศึกษา ( อนุบาล 1-2 )  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6   ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  มีครูทั้งสิ้น  15   คน  พนักงานราชการ   1   คน   เจ้าหน้าที่ธุรการ  1  คน  นักการภารโรง   1   คน  ครูอัตราจ้าง  1  คน   ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ  1   คน  ในปีการศึกษา  2554   มีนักเรียนทั้งหมด   262  คน  โดยมีนายยุธยา  เทอำรุง  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

   

 

Advertising Zone    Close

Online: 1 Visits: 10,661 Today: 8 PageView/Month: 39

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...